Przeskocz do treści

Umiłowani przez Boga, Siostry i Bracia

Parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie!

 

Z woli dobrego Boga i na zaproszenie Waszych Duszpasterzy pragniemy przyjechać do Was, by wspólnie przeżywać Mi­sje Święte. Ze swej strony pragniemy słu­żyć pomocą i swoją kapłańską posługą, by wspólnie rozważając Słowo Boże i karmiąc się Najświętszym Sakramentem, jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem, który dla nas stał się człowie­kiem i uczynił nas dziećmi Bożymi. To On powiedział: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3). Słowa te tak zachwyciły naszego Ojca Założyciela - św. Eugeniusza de Mazenod - że zostawił nam je jako duchowy testament. W czasie trwania Misji Świętych postaramy się wspólnie zrozumieć, co one znaczą i ponownie odkryć naszą chrześcijańską tożsamość.

Misje Święte to czas szczególny! I nie dlatego, że trwać będą dłużej niż przeżywane przez Was już niejednokrotnie rekolek­cje; nie dlatego, że to my , Misjonarze Oblaci, będziemy do Was mówili, ale dlatego, że właśnie ten czas wybrał sobie dobry Bóg, by w tych dniach w sposób szczególny udzielać swojej łaski, zlewać na nas nadprzyrodzone dary i obdarzać nas pokojem, który tylko On dać może. Misje Święte to czas spotkania z ży­wym Chrystusem, naszym Zbawicielem, które dokonuje się najpełniej poprzez sakramenty święte przyjmowane z głęboką wiarą i umocnione Słowem Bożym. Do jak najlepszego przeżycia tego wydarzenia zachęca nas mocno i serdecznie doświadczenie minionych pokoleń, pouczając, że to przeżycie dokonuje się przez uczynienie bilansu chrześcijańskiego zaangażowania, odnowę życia religijno-moralnego i radosne spojrzenie na nadchodzące jutro, po wcześniejszym oczyszczeniu własnego sumienia w źródle Bożego miłosierdzia.

Do dobrego i owocnego przeżycia tego szczególnego czasu nie wystarczy jedynie świadomość mających się odbyć Misji, ogłoszenia w parafii, plakaty czy nawet gorąca zachęta duszpasterzy. Potrzebna jest wasza, droga Siostro i drogi Bra­cie w Chrystusie, obecność i zaangażowanie!

Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z ogromną prośbą i apelem: zechciejcie włączyć się czynnie w to misyjne dzieło. Już dzisiaj prosimy, pomyślcie, jak wygospodarować czas, by wziąć udział w naukach misyjnych; co zrobić, aby cała rodzina gorliwie skorzystała z przygotowanych przez samego Boga darów? Niech to będzie autentycznie czas rodzinnego zrywu i zbliżenia się do Dobrego Boga. Kto wie? Może niektóre prace trzeba będzie odłożyć na później - zaplanujcie to, prosimy, już teraz! Niech w Waszych rodzinach widać będzie, że w parafii dzieje się coś nadzwyczajnego. Zatrzymajmy się na chwilę dla Boga! Odetchnijmy duchową atmosferą i Bożą miłością, abyś­my nie zatracili się w pogoni za beztroskim życiem. Uczyńcie to, prosimy, dla sa­mego Boga! A wtedy zrozumiemy, co to znaczy otworzyć się na Boże działanie i utrwalić swoją wiarę, która niczym kotwi­ca będzie naszą ostoją wobec zagrożeń współczesnego świata. Odetchnijmy w tych nadchodzących dniach Bogiem i Jego mi­łością, abyśmy poczuli się kochani przez Tego, który dla nasze­go zbawienia nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go na ukrzyżowanie.

Domyślamy się, że są wśród Was i tacy, którzy uważają, że Bóg, Kościół i ten święty nadchodzący czas Misji nie są im do niczego potrzebne. Może jest to ktoś Wam bliski, a może sąsiad lub znajomy. Bardzo często są to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, schorowani lub zwyczajnie samotni. Prosimy Was, nie zostawiajcie ich samych sobie! Ten czas, który nam pozostał do rozpoczęcia Misji Świętych, wykorzystajmy na modlitwę za nich, prosząc Ducha Świętego, by wlał w ich serca pragnienie nieba i rozpalił miłością, tą miłością, która pochodzi od samego Boga i potrafi obudzić nawet najbardziej obojętnego człowieka. Niech to od dzisiaj będzie przedmiotem naszej codziennej mod­litwy, abyśmy wszyscy mogli się zgromadzić w tej świątyni na wspólnym wychwalaniu Boga za Jego niezmierzone dzieła. Niech to będzie modlitwa indywidualna, ale również w kręgu rodziny i w gronie parafialnym. Inni niech zdobędą się na ofiarowanie w tej intencji swoich cierpień czy wręcz dobrowolnych umartwień, jeszcze inni na słowa życzliwej zachęty skierowane do tych, którzy już od dawna zaniedbali praktyki religijne.

Wszystkich wzywamy i zachęcamy do zaangażowania się i do pomocy. Przecież dzieło Misji parafialnych jest naszym wspól­nym dziełem i od nas wszystkich zależy, jaki będzie ich błogo­sławiony owoc. Zachęcając Was do wzajemnej modlitwy, prosimy również, byście nie zapominali o nas, misjonarzach, którzy będą Wam głosili Słowo Boże. Proście Ojca naszego w niebie, by obdarzył nas wszystkich potrzebnymi łaskami, byśmy się stali doskona­łymi narzędziami Jego Boskiej woli podczas tych czekających nas dni misyjnych.

Do wszystkich zatem, bez wyjątku, kierujemy serdeczne zaproszenie. Weźcie udział w świętym czasie Misji parafialnych i cieszcie się odnową Waszej wiary, nadziei i miłości! Za­pewniamy o naszej modlitwie za Was i polecamy Was opiece Maryi, naszej najlepszej Matki oraz patrona Waszej parafii – świętego Karola Boromeusza.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Zbawicielu - Misjonarze Oblaci z Poznania

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
O CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA 
I TRIDUUM PASCHALNEGO
W STANIE EPIDEMII

Abp Sławoj Leszek Głódź wydał postanowienia, w jaki sposób będzie wyglądała celebracja Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w archidiecezji gdańskiej w stanie epidemii koronawirusa. Poniżej publikujemy pełną treść dekretu metropolity gdańskiego:

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia praktycznie bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Archidiecezji Gdańskiej, ustalam zasady sprawowania posługi liturgicznej i duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego w Roku Pańskim 2020.

Czynię to w oparciu o dekrety Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 r.; notę Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w obecnej sytuacji pandemii z dnia 19 marca 2020 r. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 r. 

W związku ze stanem epidemii przypominam o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo, na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy.

Postanawiam, że w Archidiecezji Gdańskiej wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie nie przekraczającej pięć osób, która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego. Proszę poinformować wiernych, którzy zamówili intencje na Mszę Wieczerzy Pańskiej lub Mszę Wigilii Paschalnej, że zamówiona przez nich Msza Święta zostanie odprawiona.

Uczestnictwo w samych liturgiach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest natomiast udział w Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania. Dlatego przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, która obowiązuje do odwołania. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Solidaryzując się z apelem władz państwowych, proszę wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej o pozostanie w domach i zachęcam do jedności w modlitwie oraz do duchowej łączność ze wspólnotą Kościoła przez udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w liturgii transmitowanej z własnej parafii. Proszę poinformować wiernych o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy pozostając w swoich domach. Dostrzegając w tym czasie ogromny wkład wielu parafii w budowaniu kościelnej wspólnoty poprzez przekaz internetowy odprawianych celebracji, bardzo proszę o transmisję  wielkotygodniowych ceremonii w mediach społecznościowych czy telewizjach miejskich i osiedlowych.

W Wielkim Tygodniu, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym indywidualną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i przystąpienie do sakramentu pokuty. Ponieważ w Triduum Paschalne wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Świadom trudności związanych z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu troskę o ludzkie zdrowie i życie gorąco proszę, aby umożliwiając wiernym dostęp do świątyń w powyższych sytuacjach, postępować zawsze według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy ma być obchodzone tylko wewnątrz kościoła, bez procesji. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia liturgii. W Archikatedrze Oliwskiej należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd błogosławieństwa palm. Zalecam, aby pobłogosławić tylko jedną symboliczną palmę celebransa. W tę modlitwę włączymy się duchowo wszyscy.

WIELKI CZWARTEK

Msza Święta Krzyżma zostaje przeniesiona na inny termin, po ustaniu epidemii.

W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umycia nóg (mandatum). Na zakończenie liturgii pomija się również procesję do ołtarza wystawienia, czyli tzw. „Ciemnicy” - Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.

WIELKI PIĄTEK

Wyjątkowo w tym roku nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”.

Podczas Liturgii na cześć Męki Pańskiej obowiązuje dodatkowe wezwanie modlitwy wiernych w intencji tych, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych. Cześć Krzyżowi należy oddawać tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami liturgii. W czasie adoracji Krzyża należy na klęcząco odśpiewać suplikacje w intencji ustania epidemii. Grób Pański ma być w tym roku prosty, symboliczny, skromny i może być bez kwiatów. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wiernych proszę o odprawienie Drogi Krzyżowej i uklęknięcie przed Krzyżem w domach rodzinnych.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego polecam obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników. Tekst obrzędu proszę pobrać ze strony swojej parafii. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w nas refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

W czasie sprawowania Mszy Świętej Wigilii Paschalnej, przy obrzędzie światła, należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu.

W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnych. Podobnie jak uczynił to Ojciec Święty Franciszek, 27 marca 2020 r., błogosławiąc miastu i światu przy pustym placu św. Piotra, polecam, aby celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub przed rozpoczęciem Mszy Rezurekcyjnej udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.  

W związku ze stanem epidemii do odwołania zezwalam na kwadrynację w niedzielę i święta nakazane we wszystkich parafiach Archidiecezji Gdańskiej, ilekroć sytuacja będzie tego wymagać.

Wyrażam zgodę, aby na terenie Archidiecezji Gdańskiej można było celebrować Triduum Paschalne także poza Archikatedrą Oliwską i kościołami parafialnymi. Dotyczy to Gdańskiego Seminarium Duchownego, wspólnot zakonnych i kościołów rektorskich z zachowaniem obowiązujących przepisów. W liturgii mogą wziąć udział tylko mieszkańcy domu, bez osób z zewnątrz.

Polecam, aby osoby życia konsekrowanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej, przestrzegały zalecenia pozostawania w domu, zachowując wszelkie przepisy państwowe i sanitarne. W kwestii sprawowania sakramentów świętych proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla osób życia konsekrowanego. Przypominam także wszystkim kapłanom naszej archidiecezji o obowiązku rezydencji.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Ponieważ w tym roku odbycie spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi, w niektórych wypadkach może być utrudnione, istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Informuje nas o tym dokument Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca br.: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.   

Osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty, proszę o kontakt ze swoimi duszpasterzami. Spowiedź jest nadal możliwa indywidualnie, ale z zachowaniem środków ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Biorąc pod uwagę zdrowie penitentów i szafarzy sakramentu pokuty oraz możliwości parafii, jeżeli to możliwe proszę o odłożenie spowiedzi na czas po ustaniu epidemii. Przypominam przy tym, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

Przypominam również wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe. Stolica Apostolska nigdy nie wyraziła zgody na takie praktyki.  

W tym bardzo trudnym czasie bardzo dziękuję wszystkim wiernym świeckim, duchownym i osobom życia konsekrowanego za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie koniecznych zasad i ograniczeń podyktowanych troską o ludzkie zdrowie i życie. W bliskości Świąt Wielkanocnych, które są szczególną celebracją życia, gdyż Chrystus zmartwychwstał i żyje, dziękuję za wszelkie przejawy miłości bliźniego oraz okazywaną sobie nawzajem pomoc. Moją serdeczną modlitwą obejmuję wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i wszystkich służb podejmujących ofiarną walkę z pandemią. 

         Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

    Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

   Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

    W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

         Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  • osobom w podeszłym wieku
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

  • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie

W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca b.r. zawieszone rekolekcje szkolne organizowane przez parafie.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Z wielką radością 😀 informujemy, że w dniu 6 grudnia 2019r. na mocy dekretu ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia został mianowany dla naszej parafii NOWY KSIĄDZ PROBOSZCZ Andrzej Leszczyński, który obejmie ten urząd 8 grudnia.

Uroczyste wprowadzenie nowego Księdza Proboszcza do parafii odbędzie się w niedzielę, 15 grudnia, na Mszy św. o godz. 12.30. Instalacji dokona ks. dziekan Daniel Nowak.

Naszego nowego Księdza Proboszcza Andrzeja polecamy modlitwie parafian i zapraszamy do licznego udziału we wprowadzeniu.

Oto propozycja modlitwy w intencji wyboru dobrego nowego księdza proboszcza:

Jezu, Najwyższy Kapłanie, Ty powołałeś Kościół i Apostołów, aby głosił Twoją Ewangelię miłości. Prosimy Ciebie – powołaj dla naszej parafii nowego Księdza Proboszcza, który będzie pełnił Twoją wolę w naszej wspólnocie i zarządzał nią z mocą i mądrością Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Zachęcamy, by codziennie odmawiać ją wspólnie w rodzinach.

Dzięki uprzejmości władz miasta w dniu pogrzebu będą podstawione dwa autobusy, które przewiozą wiernych po Mszy św. na cmentarz w Wejherowie-Śmiechowie. Poniżej znajduje się plan uroczystość pogrzebowych.

Trwajmy na modlitwie za Ks. Proboszcza Piotra i za Jego Rodzinę